Laguna Power Jet Pump Base

Item#: PT728

Laguna PowerJet 1000 & 1500 Pump Base

More

Laguna PowerJet Pump Base is suitable for:
- Laguna PowerJet 1000 Fountain Pump (PT410/PT411)
- Laguna PowerJet 1500 Fountain Pump (PT412/PT413)

Product support